BRONZE

BRONZE VIP ECO6789

Level đầu tiên của ECO6789 là BRONZE. Là tập các thành viên mới cho đến khi tích lũy được 10.000 Credits.

SILVER

VIP SILVER ECO6789

Level VIP THỨ 2 của ECO6789 là SILVER. Là tập các thành viên tích lũy được trên 10,000 Credits.

GOLD

vip glod eco6789

Level VIP THỨ 3 của ECO6789 là GOLD. Là tập các thành viên tích lũy được trên 100,000 Credits.

PLATINUM

vip platinum eco6789

Level VIP THỨ 4 của ECO6789 là PLATINUM. Là tập các thành viên tích lũy được trên 1,000,000 Credits.

DIAMON

VIP DIAMON ECO6789

Level VIP CAO CẤP NHẤT của ECO6789 là DIAMON. Là tập các thành viên tích lũy được trên 5000,000 Credits.