GOLD

vip glod eco6789Level VIP THỨ 3 của ECO6789 là GOLD. Là tập các thành viên tích lũy được trên 100,000 Credits.