BRONZE

BRONZE VIP ECO6789

Level đầu tiên của ECO6789 là BRONZE. Là tập các thành viên mới cho đến khi tích lũy được 10.000 Credits.