SILVER

VIP SILVER ECO6789Level VIP THỨ 2 của ECO6789 là SILVER. Là tập các thành viên tích lũy được trên 10,000 Credits.